Adatkezelési tájékoztató – Kapcsolati űrlap

 

Panyi Imre Egyéni vállalkozó (székhely: 2083 Solymár, Kossuth utca 21.; e-mail cím: imre.panyi@gmail.com; telefonszám: +36-20-979-9779; „Panyi Imre” EV) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét és e-mail címét, amelyeket Ön a https://mivesbutor.hu honlapon a kapcsolati űrlap kitöltése során adott meg.

 

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím kezelésére Panyi Imre Egyéni vállalkozó (székhely: 2083 Solymár, Kossuth utca 21.; e-mail cím: imre.panyi@gmail.com; telefonszám: +36-20-979-9779; „Panyi Imre” EV.) jogosult.
A Panyi Imre EV-nál az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. Panyi Imre EV. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 

Az adatkezelés célja és jogalapja Panyi Imre EV. a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címet a felhasználó által konkrétan kért információk megküldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően az „Elküldöm és elfogadom a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.
A kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket hírlevélküldésre nem használjuk, külön is kezeljük.

 

Személyes adatok címzettjei
A kapcsolati űrlap kitöltése céljából megadott e-mail címét

 • Panyi Imre EV. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató:
 • Panyi Imre EV honlapjának karbantartási feladatait ellátó Új Arculat Vizuális Műhely Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Iglice u. 10. fszt. 1; cégjegyzékszám: 13-09-112526; adószám: 13930938-2-13);
 • Panyi Imre EV honlapjának tárhelyszolgáltatási feladatait ellátó 23VNET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5.; cégjegyzékszám: 01-09-563212; adószám: 12188224-2-43)
 • Panyi Imre EV online kapcsolati űrlapot üzemeltető társaság maga a vállalkozás.
  képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.
  A kapcsolati űrlapon megadott e-mail címét a Panyi Imre EV további személy részére nem továbbítja.

 

Az adatkezelés időtartama
Panyi Imre EV. az Ön által kapcsolatfelvételi űrlapon megadott e-mail címeket és személyes adatokat a folyamat lezárásának időpontjáig kezeli, az ügy lezárásával az e-mail címeket és személyes adatokat törli.

 

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 • Panyi Imre EV. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Panyi Imre EV. a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • Panyi Imre EV. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a kapcsolati űrlap kitöltése során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a Panyi Imre EV. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáféréshez való jog
  Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Panyi Imre EV-tól arra vonatkozóan, hogy a Panyi Imre EV. kezeli-e a személyes adatait.
  Ha a Panyi Imre EV. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
  Panyi Imre EV. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
 • Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult a Panyi Imre EV-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
 • Törléshez való jog
  A Panyi Imre EV. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Panyi Imre EV. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Panyi Imre EV-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a Panyi Imre EV. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.
  Panyi Imre EV. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Panyi Imre EV-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Panyi Imre EV-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
  Ha Panyi Imre EV. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön kérheti a Panyi Imre EV-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Panyi Imre EV. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Panyi Imre EV-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
  A Panyi Imre EV. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 

Jogsértés esetén tehető lépések

 • Ha úgy gondolja, hogy Panyi Imre EV. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: imre.panyi@gmail.com.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
  Fax:                                              +36 (1) 391-1410
  E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.
 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

Hatályos Adatvédelmi Szabályzat (PDF)